Zásady spracovania osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov spoločnosti EnviroVital s.r.o.

Pod Stráňou 5779/41, 974 09 Banská Bystrica
IČO: 54936900, DIČ: 2121843416, IČ DPH: SK2121843416
Bankové spojenie: ČSOB, BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX , Číslo účtu: 4031632762/7500 
IBAN: SK33 7500 0000 0040 3163 2762, SWIFT KÓD:
Telefón, fax: 00421 (0) 48 4162690, mobil: 00421 (0) 905 480987
e-mail: ev@envirovital.sk

V TÝCHTO PODMIENKACH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV VÁM CHCEME POSKYTNÚŤ PODROBNÉ INFOR-MÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V PODMIENKACH NAŠEJ SPOLOČNOSTI A TIEŽ O TOM, AKÉ PRÁVA VÁM AKO DOTKNUTEJ OSOBE Z TOHO VYPLÝVAJÚ. TIETO PODMIENKY VYSVETĽUJÚ TRANSPARENTNÝM A PREHĽADNÝM SPÔSOBOM INFORMÁCIE PODĽA ČLÁNKU 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RA-DY EÚ 2016/679 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV (ĎALEJ AKO „GDPR“).

PREČÍTAJTE SI, PROSÍM, NIŽŠIE UVEDENÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV. NAŠA SPOLOČNOSŤ SA ZAVÄZUJE ZODPOVEDNE ZAOBCHÁDZAŤ S INFORMÁCIAMI, KTORÉ O VÁS ZHROMAŽĎUJEME A UCHOVÁVAME.

DEFINÍCIA POJMOV

1.            V týchto Podmienkach používame nasledujúce pojmy. Výklad použitých pojmov je založený na GDPR a predstavuje globálny štandard pri všetkých podnikateľských aktivitách našej organizácie. Výklad pojmov sa môže líšiť od ich výkladu v legislatíve jednotlivých krajín (v ktorých pôsobíme), preto v prípade akýchkoľvek otázok s tým súvisiacich môžete kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu či lokálny tím.

2.            Prevádzkovateľ: osoba, ktorá sama alebo v spolupráci s inými stanovuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov. Spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ všetkých údajov o zmluvných partneroch, pokiaľ sú využívané pri jeho podnikaní. Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých budú spracúvané Vaše osobné údaje, je

Názov organizácie: EnviroVital s.r.o.

Adresa: Pod Stráňou 41, 974 09 Banská Bystrica

IČO: 36 624 349

Web stránka: https://www.envirovital.sk

ktorá je v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR považovaná za prevádzkovateľa (ďalej len ako „Spoločnosť“).

Dotknutá osoba: pre účely týchto Podmienok označuje všetky fyzické osoby, ktorých osobné údaje spracúvame v interakcii s našimi zmluvnými partnermi pri zabezpečení našej podnikateľskej činnosti. Jedná sa najmä o fyzické osoby – podnikateľov, ktorí sú naši dodávatelia/odberatelia, štatutárni zástupcovia, prokuristi našich zmluvných partnerov, splnomocnení zástupcovia našich zmluvných partnerov, kontaktné osoby zmluvných partnerov, vrátane určených zamestnancov našich zmluvných partnerov pri plnení ich pracovných úloh.

Sprostredkovateľ: osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa (s výnimkou zamestnancov Prevádzkovateľa). Jedná sa najmä o externých partnerov Spoločnosti a iné entity v rámci spoločnosti, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene. Všetci títo sú považovaní za našich Sprostredkovateľov.

Osobné údaje: akákoľvek informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľná fyzická osoba označuje osobu, ktorej totožnosť je možné stanoviť (či už priamo alebo nepriamo) na základe identifikátora alebo kombinácie niekoľkých údajov, vrátane mena, priezviska, adresy, identifikačného čísla, či ďalších špecifík, ktoré sú špecifické pre fyzickú, psychologickú, genetickú, mentálnu, hospodársku, kultúrnu alebo spoločenskú totožnosť osoby.

KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

3.            Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa týchto podmienok, kontaktujte nás prosím na: ev@envirovital.sk

4.            S cieľom posilňovať záruky a právne garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme poverili do funkcie aj osobu za celú spoločnosť :

Meno: Ing. Augustín Richtárech

Tel.: +421 905 480 987

E-mail: ev@envirovital.sk

Táto osoba dohliada na zákonnosť ich spracúvania, pričom Vám je k dispozícii prostredníctvom telefónneho čísla alebo emailu.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZHROMAŽĎUJEME ?

5.            Sme o Vás oprávnení zhromažďovať nasledujúce informácie a spracúvať nasledujúce osobné údaje, či už tieto informácie poskytujete Vy, alebo tretia strana:

Identifikačné údaje

meno a priezvisko, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska, rodné číslo, IČO (v prípade podnikania);

Kontaktné údaje

kontaktné údaje, adresa, telefónne číslo, email, kontaktné údaje na poverených zamestnancov;

Informácie o využití našich produktov a služieb (odberatelia) / Informácie o ponúkaných a odobratých produktoch a službách (dodávatelia);

Informácie zo záznamov a komunikácie

telefonické hovory alebo iné interakcie s Vami, napr. pomocou e-mailu, chatu, SMS správ;

Transakčné údaje týkajúce sa vzájomného plnenia – najmä informácie o plnení vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, história nákupov/predajov;

Údaje o kredibilite zmluvného partnera – údaje o platobnej schopnosti, preverenie dlhov vo verejných registroch, overenie bonity, existujúcich záväzkoch a uložených sankciách;

Platobné údaje – údaje o platbách, informácie o bankovom účte, IBAN, údaje o kontaktnej osobe, ktorá faktúry vystavila;

Audiovizuálne záznamy – vyhotovené kamerovým systémom v priestoroch našej Spoločnosti a jej bezprostrednom okolí.

ODKIAĽ ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

6.            Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás alebo od tretích strán, ako sú napríklad naši obchodní partneri alebo úverové agentúry a agentúry pre boj proti podvodom, sankčné zoznamy alebo zoznamy politicky exponovaných osôb a verejné registre, ak je to možné a právne prípustné. Osobné údaje, ktoré v rámci pred/zmluvného vzťahu získavame, resp. ktoré nám budú poskytnuté, môžu zahŕňať aj osobné údaje zamestnancov alebo kontaktných osôb zmluvného partnera (najmä meno a priezvisko kontaktných zamestnancov, ich e-mailové adresy, tel. čísla na pracovisko).

NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE?

7.            Vaše osobné údaje spracúvame na účely:

Plnenia zmluvy uzavretej s dotknutou osobou, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a prijatia opat-rení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dodávateľa / odberateľa;

Vedenia komunikácie v súvislosti so zmluvou a v predzmluvných vzťahoch (vrátane komunikácie s kon-taktnými osobami), najmä odpovedanie na Vaše otázky a vybavovanie vašich žiadostí vo vzťahu k Va-šim údajom na základe čl. 6 ods. 1 písm. b/, čl. 6 písm. f) GDPR v spojení s § 78 ods. 3 Zákona na ochra-nu osobných údajov, účelom spracúvania osobných údajov bude kontaktovanie styčných osôb v rámci predzmluvných/zmluvných vzťahov s dodávateľom;

Plnenia našich právnych povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to na zá-klade čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť uchovávať účtovné a daňové doklady po dobu desia-tich rokov);

Uplatňovanie, preukazovanie a obhajoba našich právnych nárokov našej Spoločnosti alebo dotknutej osoby na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. oprávnený záujem na ochrane majetku, majetkových a iných práv prevádzkovateľa a presadzovanie alebo obhajovanie nárokov prevádzkovateľa alebo tretích strán;

Poskytovanie informácií o našich propagačných ponukách, novinkách, udalostiach, (newsletter-e a iné publikácie), spravovanie záznamov o odberných službách na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu udeleného zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní Vašich osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR);

Boj proti korupcií, proti praniu špinavých peňazí, boj proti podvodom, predzmluvné vzťahy - poznanie svojho zákazníka, kontrola dôveryhodnosti partnera dodržiavanie zákonných povinností, oprávnený záujem na ochrane proti podvodom (čl. 6 ods. 1 písm. c), f) GDPR);

Monitorovanie kamerovým systémom za účelom ochrany majetku, prevenciou pred kriminalitou v prí-pade ak sa pohybujú v priestoroch Spoločnosti alebo jej bezprostrednom okolí (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

8.            Vo všeobecnosti, ako Váš zmluvný partner, spracúvame Vaše osobné údaje na základe toho, že je to potrebné v súvislosti s Vašimi individuálnymi zmluvami a dodržiavaním našich zákonných povinností. Sme tiež oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje aj v súvislosti s našimi oprávnenými záujmami, napríklad na ochranu a vymáhanie právnych nárokov, ako aj v súvislosti s inými našimi oprávnenými záujmami, napr. za účelom dosahovania našich podnikateľských záujmov. V prípadoch, keď tak urobíme, zmiernime účinok, ktorý to má na Vás tým, že primerane minimalizujeme naše používanie a zavedieme primeraný prístup a bezpečnosť, aby sme zabránili neoprávnenému použitiu, či zneužitiu Vašich osobných údajov.

STE POVINNÍ NÁM POSKYTNÚŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?     

9.            Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, nemáte zákonnú povinnosť po-skytnúť nám tieto osobné údaje, avšak ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme schopní uzavrieť s Vami zmluvu, prípadne Vám nebudeme schopní poskytnúť Vami požadovanú službu.

10.         V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas udeľovali. Spoločnosť Vám vždy garantuje neudelenie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely, ktoré nesúvisia s uzatvorením alebo plnením zmluvného vzťahu, ktorý máte ako náš zákazník záujem so Spoločnosťou uzatvoriť.

11.         V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitnej časti nižšie.

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

12.         Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre našu spoločnosť vyvíjajú a udržiavajú systémy funkčné a bezpečné alebo nám dodávajú potrebné softvérové riešenia alebo poskytujú iné služby či produkty, ktoré sú potrebné pre časť spracúvania Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.

13.         Okrem vyššie uvedeného, sú osobné údaje dotknutej osoby poskytované aj:

súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči dotknutej osobe alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,

organom činným v trestnom konaní, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči dotknutej osobe alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,

tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa konať v jeho mene pri poskytovaní služieb a produktov alebo pri výkone inej činnosti súvisiacej s poskytovaním služieb, a to na účely predaja tovaru a poskytovania služieb a v súvislosti s ich poskytovaním a pod.,

tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa vykonávať marketingový prieskum, realizovať marketingové aktivity a kontaktovať dotknuté osoby v mene spoločnosti a za týmto účelom

(marketingové agentúry a externé agentúry poskytujúce službu automatizácie e-mailového marketingu, spoločnosti poskytujúce služby online platobnej brány, spoločnosti poskytujúce služby webovej analytiky);

externým spoločnostiam, ktoré spravujú systémy prevádzkovateľa alebo poskytujú iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti,

spoločnosti a/alebo tretí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene za účelom poskytovania našich služieb a produktov (napr. poskytovateľovi serveru a hostingu pre našu web stránku, spoločnosť administrujúca našu stránku),

obchodným partnerom – napr. výrobcom za účelom reportovania objemov predajov a priznania zľavy a/alebo distribútorom pri overovaní Vašej platobnej schopnosti a kredibility,

novým majiteľom našej spoločnosti a právnym poradcom pri predaji našej spoločnosti alebo inej ob-dobnej transakcii,

agentúry pre úverovú referenciu, agentúry na prevenciu podvodov, spoločnosti v rámci spoločností a/alebo tretí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom zastúpení za účelom boja proti korupcii, boja proti praniu špinavých peňazí, podvodom, overovaní platobnej schopnosti a kredibility obchodného partnera (dealera), kontrola kreditných limitov. Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme zoznam našich dodávateľov. Pokiaľ vyššie uvedené subjekty sídlia mimo EÚ/EHS, zabezpečíme, aby boli prijaté primerané záruky ochrany Vašich osobných údajov.

14.         Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v samostatnej písomnej zmluve.

15.         Oprávnenými osobami na získavanie a spracúvanie osobných údajov sú interní zamestnanci a externí spolupracovníci prevádzkovateľa.

16.         Pokiaľ zákon neustanovuje inak, nebudeme bez Vášho súhlasu zdieľať, predávať ani distribuovať žiadne osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Ak náš podnik vytvorí spoločný podnik s iným subjektom alebo bude inému subjektu predaný či dôjde k fúzii, môžu byť informácie o vás poskytnuté našim novým obchodným partnerom či vlastníkom.

17.         Pokiaľ vyššie uvedené subjekty sídlia mimo EÚ/EHS, zabezpečíme, aby boli prijaté primerané záruky ochrany Vašich osobných údajov v zmysle čl. 44 a nasl. GDPR. Na základe Vašej žiadosti zaslanej na adresy v časti Kontaktné údaje Vám poskytneme zoznam našich dodávateľov.

SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRENESENÉ MIMO EÚ/EHP?

18.         Vzhľadom k tomu, že naša spoločnosť pôsobí v mnohých krajinách, Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené našim zamestnancom alebo dodávateľom aj v krajinách mimo EÚ. Bez ohľadu na lokalitu, budeme požadovať plnenie rovnakých primeraných záruk na ochranu osobných údajov ako tie, ktoré uplatňujeme v EÚ/EHS.

19.         Niektoré krajiny mimo EÚ boli schválené Európskou komisiou ako krajiny poskytujúce v podstate rovno-cennú ochranu právnym predpisom EÚ na ochranu osobných údajov, a preto nie sú potrebné žiadne dodatočné záruky na prenos osobných údajov do týchto jurisdikcií (celý zoznam pozri tu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm ).

V krajinách, ktoré toto schválenie nezískali (napr. Rusko), budeme požadovať buď váš súhlas s prenosom alebo prenos prebehne v súlade so štandardnými zmluvnými podmienkami, ktoré schválila Európska komisia a ktoré ukladajú rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany údajov priamo príjemcovi, pokiaľ nie je príslušnými právnymi predpismi na ochranu údajov povolené uskutočniť tento prenos bez takýchto formalít.

20.         Všetky strany mimo EÚ, ktorým sa osobné údaje sprístupnia, spracúvajú údaje, plnia a doručujú objednávky a poskytujú služby podpory v našom zastúpení. Takisto môžeme preniesť súhrnné informácie o používaní našej stránky tretím stranám, avšak nebudú obsahovať informácie, ktoré by mohli byť použité na vašu identifikáciu. Vyhradzujeme si právo zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ak sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv a/alebo na dodržanie opatrenia uloženého v súdnom konaní, žiadosti od regulačného orgánu alebo akéhokoľvek iného právneho konania, ktorého sme súčasťou.

DOCHÁDZA K AUTOMATIZOVANÉMU SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV S PRÁVNYM ÚČINKOM NA VÁS?

22.         Nie. Naša Spoločnosť teda nevykonáva také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

23.         O Vašich údajoch vedieme záznamy po obdobie nie dlhšie ako je potrebné na účel, na ktorý sme ich získali a na všetky ostatné povolené prepojené účely (takže ak sa osobné údaje používajú na dva účely, budeme ich uchovávať až do uplynutia posledného obdobia; ale prestaneme ich používať na účel s kratším obdobím, ak dané obdobie už uplynulo).

24.         Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa možnosti, tak krátko ako je to len možné. Najčastejšie všetky Vaše osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva bezpečným spôsobom zlikvidujeme bezodkladne po vysporiadaní našich zmluvných záväzkov alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, príp. po uplynutí primeranej doby vymedzenej Spoločnosťou s ohľadom na princíp minimalizácie uchovávania podľa článku 5 ods. 1 písm. e) GDPR v internej politike, ktorou sa spravuje uchovávanie osobných údajov, resp. v registratúrnom pláne Spoločnosti.

25.         Doby uchovávania stanovené našou Spoločnosťou sú založené na obchodných potrebách a záznamy, ktoré už nie sú potrebné, sú buď nezvratne anonymizované (a anonymizované informácie môžu byť ďalej uchovávané) alebo bezpečne zničené. Upozorňujeme, že tieto obdobia môžu byť predĺžené v prípadoch, kedy je to primerane potrebné (napr. počas trvania súdneho konania).

26.         V prípade záujmu o informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu.

27.         Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený našou Spoločnosťou. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria, o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

28.         Vaše osobné údaje získané na základe súhlasu spracúvame počas lehoty platnosti súhlasu, resp. do odvolania súhlasu.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY?

29.         Našej Spoločnosti záleží na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich silné zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, z ktorej bude zrejmá Vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate. Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby určené prevádzkovateľovi môžete posielať na adresu sídla Spoločnosti. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výkonu Vašich práv Dotknutej osoby nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 2 - 4 tohto dokumentu. EnviroVital s.r.o.

30.         S účinnosťou od 25. mája 2018 budete mať k dispozícii nové práva, ktoré by Vám mali poskytnúť efektívnejšiu kontrolu a prehľad o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúva naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ. Konkrétne ide o právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 21 GDPR) a právo napadnúť rozhodnutie Spoločnosti založené na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu Vaše stanovisko a žiadať od Spoločnosti preskúmania takéhoto rozhodnutia s ľudským zásahom (článok 22 GDPR). Upozorňujeme, že na výkon týchto práv sa vzťahujú niektoré výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.

31.       Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke:

www.dataprotection.gov.sk.

Prehľad dozorných orgánov v rámci EÚ nájdete tu:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

32.         V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním, môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas udeľovali. Spoločnosť Vám vždy garantuje neudelenie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely, ktoré nesúvisia s uzatvorením alebo plnením zmluvného vzťahu. Súhlas so zasielaním informácií o našich propagačných ponukách, novinkách, udalostiach, (newsletter-e a iné publikácie), spravovanie záznamov o odberných službách je možné kedykoľvek odvolať úplne alebo sčasti aj jednoduchým prejavením tohto svojho nesúhlasu zaslaním emailu alebo telefonicky na našej prevádzke.

33.         V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov oprávnené záujmy ako právny základ, ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku.

34.         V prípade záujmu o informácie o dôvodoch na základe, ktorých prevažujú naše právom chránené záujmy nad Vašimi právami a slobodami pri spracúvaní Vašich osobných údajov na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu.

35.         V prípade, ak považujete spracúvanie Vašich osobných údajov za nesprávne alebo neaktuálne môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov zverejnených na začiatku tohto dokumentu alebo môžete v určitých prípadoch použiť priamo funkcionality systémov za účelom opravy alebo aktualizácie Vašich osobných údajov, ak sú dostupné.

36.         Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na adresu sídla našej Spoločnosti. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti v prípade, ak nás budete žiadať o výkon Vášho práva iným spôsobom ako písomným listom s Vašim vlastnoručným podpisom (napr. emailovou žiadosťou) alebo osobne v sídle našej Spoločnosti.

37.         Uplatnenie Vašich práv dotknutej osoby uvedených v tejto časti tohto dokumentu je možné si vopred dohodnúť aj v sídle našej Spoločnosti, pričom však vždy vyžadujeme osobné overenie Vašej totožnosti prostredníctvom jej preukázania predložením dokladu Vašej totožnosti. Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená, bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti.

38.         Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

39.         Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.

40.         V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov.

POUŽITIE SÚBOROV COOKIES

41.         Prevádzkovateľom je spoločnosť PKR SLOVAKIA a.s., ktorá zabezpečuje predaj produktov a poskytovanie služieb, so sídlom Pod Stráňou 41, 974 09 Banská Bystrica, registrovaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, vložka č. 764/S, s identifikačným číslom 36 624 349, identifikačné číslo pre daň SK2021790507.

42.         Predajca tovaru a poskytovateľ služieb, ktoré sú poskytované prostredníctvom webových stránok na doménach https://www., https://www.jodis.sk, prehlasuje, že používa súbory nazývané „cookies“, ktoré sú uložené na zákazníkovom počítači.

43.         Predajca tovaru a poskytovateľ služieb je oprávnený využívať služieb tretích strán, napr. za účelom zhromažďovania štatistických údajov.

ČO SÚ SÚBORY „COOKIES“?

44.         „Cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v prehliadači alebo na pevnom disku počítača používateľa. Ak je webová stránka opätovne navštívená, súbor „cookie“ umožní identifikáciu používateľovho zariadenia a prispôsobenie stránky jeho preferenciám.

45.         Súbory cookie sú údaje zasielané z webovej stránky a ukladané v internetovom prehliadači vo Vašom počítači alebo v inom zariadení (napríklad v tablete alebo v mobilnom telefóne). Na našich webových stránkach alebo súvisiacich subdoménach môžu byť používané technické súbory cookie alebo súbory cookie tretích strán.

46.         Ale v každom prípade ich môžete spravovať, t.j. môžete požiadať o všeobecné zakázanie alebo vymazanie súborov cookie vykonaním zmeny v nastaveniach Vášho webového prehliadača. Takýto zákaz však môže spomaliť alebo zablokovať niektoré časti tejto stránky.

47.         Nastavenia súvisiace so správou alebo zakázaním súborov cookie sa môžu zmeniť v závislosti od používaného internetového prehliadača. Pokiaľ chcete získať viac informácií o spôsoboch, akými tieto činnosti môžete vykonať, potom vám odporúčame, aby ste si prečítali návod k Vášmu konkrétnemu zariadeniu alebo časť „Pomoc“, ktorá sa týka Vášho konkrétneho webového prehliadača.

Nižšie uvádzame odkazy, pomocou ktorých môžete spravovať alebo blokovať súbory cookie v rámci najbežnejšie používaných webových prehliadačov:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Opera:

http://help.opera.com/opera/Windows/2393/sk/controlPages.html#manageCookies

Safari:

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ

PREČO POUŽÍVAME SÚBORY „COOKIE“?

48.         Používanie technických súborov cookie, t.j. tých súborov cookie, ktoré sú potrebné na prenos komunikácie prostredníctvom elektronických komunikačných sietí, alebo tých súborov cookie, ktoré správca výslovne potrebuje na to, aby mohol poskytovať služby, ktoré zákazník požaduje, a vďaka týmto súborom cookie je možné našu webovú stránku používať bezpečne a efektívne. Relačné súbory cookie sa dajú nainštalovať s cieľom umožniť overenému používateľovi prístup a permanentnosť v rámci vyhradenej oblasti webu. Technické súbory cookie sú nutné na správne fungovanie našej webovej stránky. Vďaka nim môžu webovou stránkou normálne prechádzať a využívať pokročilé služby dostupné na webovej stránke. Používané technické súbory cookie sa považujú za relačné súbory cookie, ktoré sú výhradne uložené po dobu prechádzania webovej stránky, až do zatvorenia prehliadača, zatiaľ čo trvalé súbory cookie sú uložené v zariadení používateľa až do času ich vypršania alebo do momentu, keď ich používateľ vymaže.

AKÉ SÚBORY „COOKIE“ POUŽÍVAME?

49.         Používame niekoľko druhov súborov cookie, vlastné aj externé súbory – získané od partnerov, s ktorými spolupracujeme. Súbory Cookie použité na našich stránkach môžu byť rozdelené na nasledujúce druhy:

Nastavenia stránky – funkčné cookie umožňujú vám nastaviť vlastnosti a služby stránky.

Autentifikácia – relačné cookie poskytujú informácie, že používateľ je on-line, takže webová stránka môže zobraziť informácie a vlastnosti už skôr zadané používateľom.

Analýzy a štúdie správania používateľa – analytické cookie poskytuje náhľad do používateľových preferencií a pomocou ich analýzy je možné zlepšovať a rozvíjať produkty a služby. Informácie sú zbierané anonymne, bez osobných informácií jednotlivých používateľov.

SÚBORY COOKIE TRETÍCH STRÁN

50.         Na našej webovej stránke môžu byť používané súbory cookie tretích strán: ide o analytické a profilovacie súbory cookie spoločností Google Analytics, Cloudflare, MouseFlow a Facebook. Webové stránky týchto externých tretích strán odosielajú tieto súbory cookie na našu webovú stránku.

51.         Analytické súbory cookie tretích strán sa používajú na identifikáciu informácií o správaní používateľov na webovej stránke. Identifikácia sa vykonáva anonymne, s cieľom monitorovať služby a zlepšovať použiteľnosť stránky. Profilovacie súbory cookie tretích strán sa používajú na vytvorenie profilov používateľov, s cieľom navrhovať reklamné správy v súlade s tým, čo si používatelia vybrali. Používanie týchto súborov cookie sa riadi nariadeniami, ktoré vypracovali samotné tretie strany, a preto by si používatelia mali prečítať informácie o ochrane osobných údajov a informácie o spravovaní a blokovaní súborov coo-kie.

PROFILOVACIE SÚBORY COOKIE

52.         Profilovanie súbory cookie môže nainštalovať správca údajov (prevádzkovatelia) údajov prostredníctvom takzvaného softvéru na analýzu webových stránok. Tieto súbory cookie sa podobajú tým, ktoré sa používajú na vypracovanie podrobných správ a analýz v reálnom čase vo vzťahu k informáciám: o návštevníkoch webových stránok, internetových vyhľadávačoch, použitých kľúčových slovách, jazyku používateľa a o najnavštevovanejších stránkach. Tiež môžu zhromažďovať informácie a údaje, ako napríklad IP adresa, národnosť, mesto, dátum/čas, zariadenie, prehliadač, operačný systém, rozlíšenie obrazovky, webová stránka, z ktorej používateľ prichádza, navštívené stránky a počet stránok, trvanie návštevy a počet návštev. Tieto údaje môžu byť postúpené všetkým spoločnostiam, ktoré sú súčasťou skupiny Aruba, v súlade a v rámci obmedzení stanovených platným zákonom a ustanoveniami.

AKO ODSTRÁNIM, ALEBO ZABLOKUJEM SÚBORY „COOKIE“?

53.         V súlade s nariadením (EÚ) č. 679/2016 (ďalej len „GDPR“) a predovšetkým jeho článkom 13, má zákazník právo rozhodnúť, či povolí súbory cookie na svojom zariadení a to pomocou nastavenia svojho prehliadača. Zákazník, ktorý nezmenil nastavenia nainštalovaného programového vybavenia na svojom počítači, súhlasí s ukladaním súborov cookies na svojom zariadení.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

54.         Tieto Podmienky sme vytvorili z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré naša spoločnosť dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.

55.         Naša spoločnosť pravidelne tieto Podmienky reviduje a aktualizuje, pričom platí vždy aktuálna verzia Podmienok. Aktuálne verzia je vždy zverejnená na stránke Spoločnosti. Tieto Podmienky pravidelne kontrolujte, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách.

56.         Tieto Podmienky sú platné a účinné od 25.01.2023.